Delegering av myndighet til Petroleumstilsynet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 1 første ledd siste punktum og brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd.

DatoFOR-2003-12-19-1593
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§74, LOV-2002-06-14-20-§31
Kunngjort19.12.2003
KorttittelDelegering til Petroleumstilsynet og AAD

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 1 første ledd siste punktum og lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

1.Petroleumstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt for landanleggene på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, jf. lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 1 første ledd siste punktum.
2.Petroleumstilsynet er sentral tilsynsmyndighet i henhold til lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 første ledd i forhold til petroleumsvirksomheten på anleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen.
3.Delegering av Kongens myndighet etter lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 første ledd og lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 1 første ledd siste punktum til å bestemme hvem som skal føre tilsyn med virksomheten ved eventuelle fremtidige integrerte sokkel-/landanlegg eller andre anlegg av slik type, jf. navngitte anlegg i I og II, til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
4.Endringene trer i kraft 1. januar 2004.