Delvis ikrafttredelse og overgangsregler til lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven.

DatoFOR-2003-12-19-1600
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004, 01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-44, FOR-2003-06-20-729
Kunngjort19.12.2003
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2003:44

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven del V og delegeringsvedtak av 20. juni 2003 nr. 729.

§ 1.Ikrafttredelse - utsatt opphevelse av enkelte bestemmelser i valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven trer i kraft 1. januar 2004, med følgende unntak:

1.Endringen i sentralbankloven § 18 (jf. loven del III) trer i kraft 1. januar 2005.
2.Lov av 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (jf. loven del I) § 4, § 7, § 8 og § 10 oppheves ikke.
3.Lov av 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene (jf. loven del II) § 15, § 16 og § 18 oppheves ikke.
§ 2.Overgangsregler

I medhold av lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven del V annet ledd og kgl.res. av 20. juni 2003 nr. 729, fastsettes følgende unntak fra sentralbankloven § 6 annet ledd fjerde og femte punktum og § 9 første ledd første punktum ved oppnevning til Norges Banks hovedstyre per 1. januar 2004:

1.De fem eksisterende medlemmene av hovedstyret som er oppnevnt for fire år etter sentralbankloven § 6 annet ledd trer ut 31. desember 2003. Det samme gjelder deres personlige vararepresentanter.
2.Tre av medlemmene av hovedstyret som nevnt i sentralbankloven § 6 annet ledd fjerde punktum med personlige vararepresentanter oppnevnes for to år, jf. også Kronprinsreg.res. av 28. november 2003 om oppnevninger til Norges Banks hovedstyre per 1. januar 2004.
§ 3.Ikrafttredelse

Dette vedtaket trer i kraft straks.