Delegering av myndighet til å godkjenne og kontrollere fyrverkeri etter brann- og eksplosjonsvernloven § 31 tredje ledd til Sintef Norges branntekniske laboratorium as.

DatoFOR-2003-12-19-1847
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§31, FOR-2002-06-26-922
Kunngjort09.01.2004
KorttittelDeleg. etter brann- og eksplosjonsvernloven

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 tredje ledd. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag fattet følgende vedtak om delegering av myndighet til Sintef Norges branntekniske laboratorium as (NBL) med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 tredje ledd i forhold til godkjenning og kontroll av fyrverkeri slik dette er definert i forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3.

1.NBL delegeres myndighet til å godkjenne fyrverkeri i henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-6 første ledd.
2.NBL delegeres myndighet til å foreta stikkprøvekontroller av fyrverkeriartikler, herunder kontroll med transportklassifisering for fyrverkeri og med importørenes mottakskontroll i henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 5-4.

Myndighet delegert til NBL kan ikke delegeres videre.

NBL må utøve den delegerte myndighet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og i henhold til vedlagte avtale med DSB. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 33 - § 36 gjelder tilsvarende for de tilsyn NBL foretar.

Delegeringen trer i kraft 1. mars 2004.