Delegering av myndighet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Petroleumstilsynet

DatoFOR-2003-12-19-1948
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
EndrerFOR-1985-06-28-1419, FOR-1988-09-26, FOR-1987-10-16, FOR-1988-05-04
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4, FOR-2003-04-30-518, FOR-2003-06-27-793, LOV-1996-11-29-72-§10-18, FOR-1978-12-15-8, FOR-2001-03-30-291, FOR-2001-08-31-1016-§35, LOV-1977-02-04-4-§8, LOV-1977-02-04-4-§9, LOV-1977-02-04-4-§11, LOV-1977-02-04-4-§12, LOV-1977-02-04-4-§14, LOV-1977-02-04-4-§17, LOV-1977-02-04-4-§18, FOR-1982-06-04-959, FOR-1977-10-07-8619, LOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1988-03-25-250, LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort26.08.2008   kl. 14.30
KorttittelDeleg. fra AID til Petroleumstilsynet

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet) 19. desember 2003 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, delegeringsvedtak 30. april 2003 nr. 518 og overføringsvedtak 27. juni 2003 nr. 793, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, overføringsvedtak 15. desember 1978 nr. 8, delegeringsvedtak 30. mars 2001 nr. 291 og forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 35, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 8 nr. 3 og 4, § 9 nr. 2, § 11 nr. 4, § 12 nr. 5, § 14 tredje ledd, § 17 og § 18, jf. delegeringsvedtak 4. juni 1982 nr. 959 og delegeringsvedtak 7. oktober 1977 nr. 8619 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 25. mars 1988 nr. 250 om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. 

Som følge av delingen av Oljedirektoratet og etableringen av Petroleumstilsynet fattes følgende vedtak om delegering av myndighet til Petroleumstilsynet, med virkning fra 1. januar 2004.

-Med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, kgl.res. 30. april 2003 nr. 518 om delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og kgl.res. 27. juni 2003 nr. 793 om overføring av myndighet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Barne- og familiedepartementet til Justisdepartementet, utpekes Petroleumstilsynet fra 1. januar 2004, som sentral tilsynsmyndighet etter lovens § 3, for sikkerhet ved utvinning og utnyttelse av petroleumsforekomster på anleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen og eventuelle fremtidige integrerte sokkel-/landanlegg eller andre anlegg av slik type som Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
-Med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, kgl.res. 15. desember 1978 nr. 8 om overføring av ansvar og myndighet i saker vedrørende sikkerhet og beredskap fra Olje- og energidepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet og Kronprinsreg.res. 30. mars 2001 nr. 291 om overføring og delegering av myndighet vedrørende ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gis Petroleumstilsynet myndighet til å føre tilsyn med og fatte de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av følgende bestemmelser i loven:
-§ 9-2 om beredskap, første og annet ledd. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 28. juni 1985 nr. 1419 oppheves.
-§ 9-5 om stansing av petroleumsvirksomheten, annet ledd. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 28. juni 1985 nr. 1419 oppheves.
-§ 10-3 om tilsyn med petroleumsvirksomheten, annet ledd. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 28. juni 1985 nr. 1419 oppheves.
-§ 10-4 Om materiale om opplysninger, første ledd. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 26. september 19881 oppheves.
-Med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, kgl.res 15. desember 1978 nr. 8 om overføring av ansvar og myndighet i saker vedrørende sikkerhet og beredskap fra Olje- og energidepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet og Kronprinsreg.res. 30. mars 2001 nr. 291 om overføring og delegering av myndighet vedrørende ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gis Petroleumstilsynet myndighet til å fatte vedtak om opprettelse av særskilte sikkerhetssoner i fare- og ulykkessituasjoner etter forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 35. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 16. oktober 19871 oppheves.
-Med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 8, § 9, § 11, § 12 og § 14 og kgl.res. 4. juni 1982 nr. 959 om delegering av myndighet til å gi forskrifter etter lovens § 8 nr. 3 og 4, § 9 nr. 2, § 11 nr. 4, § 12 nr. 5 og § 14 3. ledd erstattes Oljedirektoratet med Petroleumstilsynet, slik at Petroleumstilsynet gis myndighet til å gi nærmere bestemmelser etter § 8 nr. 3 og 4, § 9 nr. 2, § 11 nr. 4, § 12 nr. 5 og § 14 3. ledd i loven innen Petroleumstilsynets ansvarsområde.
-Med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 17 og § 18 og kgl.res. 7. oktober 1977 nr. 8619 om delegasjon av myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser om arbeidervern og arbeidsmiljø gis Petroleumstilsynet, på sitt myndighetsområde, tilsvarende myndighet som Direktoratet for arbeidstilsynet er gitt i resolusjonens punkt 1, 2, 3, 4 og 5. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 31. oktober 19831 oppheves.
-Med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og kgl.res. 25. mars 1988 nr. 250 om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard gis Petroleumstilsynet myndighet til å føre tilsyn med og fatte de enkeltvedtak som er nødvendig for gjennomføringen av forskriften § 10. Tidligere delegering gitt til Oljedirektoratet 4. mai 19881 oppheves.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.