Vedtak om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet).

DatoFOR-2003-12-22-1648
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18
Ikrafttredelse22.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-13-77, FOR-2002-12-13-1604
Kunngjort23.12.2003
KorttittelIkrafttr. av lov 2002:77, overgangsbestemmelser

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2003 med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) del II første og annet ledd og delegeringsvedtak av 13. desember 2002 nr. 1604.

§ 1.Ikrafttredelse av loven

Lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) trer i kraft 1. januar 2004.

§ 2.Overgangsbestemmelser

Finansieringsforetak som ved lovens ikrafttredelse driver virksomhet som kredittforetak, kan fortsette virksomheten dersom foretaket innen 1. juli 2004, har søkt om tillatelse etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 første ledd tredje punktum. Et slikt finansieringsforetak kan ikke oppta obligasjonslån sikret ved pant i en utlånsportefølje før det har fått tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak.

§ 3.Ikrafttredelse

Vedtaket trer i kraft straks.