Delegering av myndighet fra Landbruksdepartementet til Mattilsynet etter lov om dyrevern.

DatoFOR-2004-01-06-12
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 1
Ikrafttredelse06.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73, FOR-1976-11-19-3371
Kunngjort13.01.2004
KorttittelDeleg. av myndighet fra LD til Mattilsynet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 6. januar 2004 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og delegeringsvedtak av 19. november 1976 nr. 3371. 

Departementets myndighet etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 23 delegeres til Mattilsynet.

Departementets myndighet etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24 første ledd delegeres til Mattilsynet.

Mattilsynet får fullmakt til å fatte enkeltvedtak etter følgende bestemmelser i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern:

§ 15; unntak fra forbudet mot fremvisning av dyr,

§ 20; nektelse av bruk av levende dyr i undervisning,

§ 22; klagebehandling for vedtak fattet av forsøksdyrutvalget og

§ 29; stadfeste kommunale vedtekter om forbud mot piggtråd i gjerde.

Delegeringen trer i kraft straks.