Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart § 8 annet ledd.

DatoFOR-2004-01-21-283
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 3
Ikrafttredelse01.02.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2, FOR-1986-02-21-540-§8
Kunngjort06.02.2004
KorttittelDeleg. til Luftfartstilsynet etter forskrift

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. januar 2004 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 4, jf. forskrift av 21. februar 1986 nr. 540 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart § 8 annet ledd.

I

Samferdselsdepartementets myndighet etter forskrift av 21. februar 1986 nr. 540 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart § 8, annet ledd til å fastsette bestemmelser om arbeidstid, delegeres til Luftfartstilsynet.

II

Delegeringen av myndighet trer i kraft fra 1. februar 2004.