Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet etter lov om dyrevern § 30a.

DatoFOR-2004-01-23-189
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse23.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§30a
Kunngjort27.01.2004
KorttittelDeleg. til LD og FID etter dyrevernloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 23. januar 2004 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30a. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Den myndighet som i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30a er lagt til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet for avgifter og gebyr relatert til terrestriske dyr.

Den myndighet som i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30a er lagt til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet for avgifter og gebyr relatert til sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

II

Delegeringen trer i kraft straks.