Delegering av myndighet til Norsk rikskringkasting, Medietilsynet og Kultur- og kirkedepartementet etter lov om kringkasting § 8-3.

DatoFOR-2004-01-30-243
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse30.01.2004
Sist endretFOR-2005-02-18-149
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§8-3
Kunngjort03.02.2004
KorttittelDeleg. etter kringkastingsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. januar 2004 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-3. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet. Endret 18 feb 2005 nr. 149 (bl.a tittel). 

-Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-3 tredje ledd til ved enkeltvedtak å frita helt eller delvis for avgifter og renter når særlige grunner tilsier det, delegeres til Norsk rikskringkasting som førsteinstans.
-Departementets myndighet som klageinstans for enkeltvedtak truffet av Norsk rikskringkasting i medhold av lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-3 tredje ledd delegeres til Medietilsynet
-Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-3 til å gi forskrift om innkreving av avgifter og renter og å gi forskrift om helt eller delvis fritak for avgifter og renter når særlige grunner tilsier det delegeres til Kultur- og kirkedepartementet.
0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 149.