Delegering av myndighet til Petroleumstilsynet etter sikkerhetsloven § 23 første ledd.

DatoFOR-2004-02-12-1221
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse12.02.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§23, FOR-2003-12-19-1592
Kunngjort03.09.2004
KorttittelDeleg. til Ptil etter sikkerhetsloven

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 12. februar 2004 med hjemmel i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 23 første ledd og vedtak 19. desember 2003 nr. 1592 om opprettelse av Petroleumstilsynet. 

Med hjemmel i Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 nr. 1592 om opprettelse av Petroleumstilsynet og lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 23 første ledd gis Petroleumstilsynet myndighet til å klarere personell innen sitt myndighetsområde.