Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter ekomloven § 1-4.

DatoFOR-2004-02-16-427
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse16.02.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, FOR-2003-07-04-881
Kunngjort02.03.2004
KorttittelDeleg. til PT etter ekomloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. februar 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, jf. Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 pkt. 3 og 4. 

Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, jf. Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 pkt. 3, gir Samferdselsdepartementet Post- og teletilsynet myndighet til å bestemme at Telenor ASA, eller et heleid datterselskap, skal være forvaltningsmyndighet i forhold til nummerplanene E 210 (nummerplan for identitetssignaler for skip) og E 215 (tildeling av brukernummer for Inmarsatstasjoner i Norge).

Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, og Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 pkt. 3 og 4 gir Samferdselsdepartementet Post- og teletilsynet myndighet til å fastsette vederlag med hjemmel i loven § 12-2 for tilgang til nummer-, navn- og adresseressurser. Eventuelle planer for slikt vederlag, herunder prisstruktur, samt endringer i planer eller prisstruktur, skal forelegges for Samferdselsdepartementet for godkjennelse på forhånd.