Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter forurensningsloven § 5 første ledd

DatoFOR-2004-05-28-790
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 6
Ikrafttredelse28.05.2004
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§5
Kunngjort04.06.2004
KorttittelDeleg. til KMD etter forurensningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. mai 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 5 første ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Kongens myndighet etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) innenfor det saklige virkeområdet for forskrift om lokal luftkvalitet og forskrift om grenseverdier for støy, begge fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 2002, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).