Delegering av myndighet til Matmerk etter forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer.

DatoFOR-2004-06-18-909
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 7
Ikrafttredelse18.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-2003-11-07-1337
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2002-07-05-698-§25, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort22.06.2004
KorttittelDeleg. av myndighet til Matmerk etter forskrift

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet 18. juni 2004 med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 25 annet ledd. 

Omfang

Det sentrale Mattilsynet delegerer med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer § 25 annet ledd, følgende myndighet til Matmerk:

-å vurdere søknad og å innstille til det sentrale Mattilsynet samt fatte enkeltvedtak om henleggelse og avslag på søknad etter forskriftens § 15.
-å vurdere søknad om endring av produktforskrift gitt med hjemmel i forskriftens § 15, og å innstille til det sentrale Mattilsynet etter forskriftens § 16.
-å vurdere innsigelse og fatte enkeltvedtak om innsigelsen skal tas til følge eller ikke etter forskriftens § 20.
-å vurdere søknad om godkjenning etter produktforskrift gitt med hjemmel i forskriftens § 15, og å innstille til det sentrale Mattilsynet etter forskriftens § 22.
-å fastsette og kreve inn gebyr etter forskriftens § 27. 

Rettslige følger av delegeringen

Det sentrale Mattilsynet kan gi nærmere instruks om utførelsen av myndigheten. Det sentrale Mattilsynet er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Matmerk i henhold til delegert myndighet. 

Endring og oppheving

Denne delegeringen kan når som helst endres eller oppheves av det sentrale Mattilsynet. 

Ikrafttredelse

Denne delegeringen trer i kraft straks. Samtidig oppheves vedtak 7. november 2003 nr. 1337 om delegering av myndighet til Matmerk etter forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer.