Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lover på finansmarkedsområdet

DatoFOR-2004-06-25-984
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 10
Ikrafttredelse25.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§2, LOV-1956-12-07-1-§7, LOV-1961-05-24-1-§3, LOV-1961-05-24-2-§8, LOV-1988-06-10-39-§1-3, LOV-1988-06-10-39-§4-1, LOV-1988-06-10-40-§2a-11, LOV-1988-06-10-40-§3-10, LOV-1999-12-17-95-§5-4
Kunngjort29.06.2004
KorttittelDeleg. til FIN etter finansmarkedslover

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2004 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 2 første og annet ledd og § 7 tredje ledd, lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 3 fjerde og femte ledd, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8 første, annet og tredje ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-3 annet ledd og § 4-1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-11 første ledd, § 3-10 femte ledd, og lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 5-4. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter

-lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 2 første ledd, § 2 annet ledd, § 7 tredje ledd
-lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 3 fjerde ledd, § 3 femte ledd
-lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8 første ledd, § 8 annet ledd, § 8 tredje ledd
-lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-3 annet ledd, § 4-1 annet ledd
-lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-11 første ledd, § 3-10 femte ledd, og
-lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 5-4

delegeres til Finansdepartementet.