Delegering av myndighet til Kystdirektoratet til å videredelegere myndighet etter forurensningsloven til fylkesmannen i enkeltsaker.

DatoFOR-2004-07-07-1171
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse07.07.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§81, FOR-2002-12-20-1805
Kunngjort17.08.2004
KorttittelDeleg. av myndighet til Kystdirektoratet

Fastsatt av Fiskeridepartementet 7. juli 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 20. desember 2002 nr. 1805. 

Med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd, jf. kgl.res. 20 desember 2002 nr. 1805 om delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter forurensningsloven og Svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, delegerer Fiskeridepartementet med dette myndighet til Kystdirektoratet til å:

-videredelegere myndighet etter forurensningsloven til fylkesmannen i enkeltsaker der fylkesmannen samtykker til slik delegering.