Delegering av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v.

DatoFOR-2004-07-21-1132
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 11
Ikrafttredelse20.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-11-15-§24, FOR-1963-11-15-1
Kunngjort23.07.2004
KorttittelDeleg. av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21. juli 2004 med hjemmel i lov 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. § 24, jf. delegeringsvedtak 15. november 1963 nr. 1. 

Justis- og politidepartementet har besluttet å delegere Kriminalomsorgens sentrale forvaltnings avgjørelsesmyndighet i saker om overføring av fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. til kriminalomsorgens regionale nivå.

Delegeringen gjelder ikke saker som faller inn under Justis- og politidepartementets forskrift 3. desember 1963 nr. 1 § 40, § 41 og § 42. Dette anses å være saker av særlig viktighet og skal fortsatt forelegges for Justisdepartementet før det fattes avgjørelse i saken.

Dette delegeringsvedtaket trer i kraft fra 20. august 2004.