Vedtak om utpeking av Arbeidstilsynet som koordinerende etat for virksomhetsrettet HMS-tilsyn.

DatoFOR-2004-09-17-1271
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse17.09.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort24.09.2004
KorttittelVedtak om Arbeidstilsynet som HMS-koordinator

Fastsatt ved kgl.res. 17. september 2004. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

1.Arbeidstilsynet utpekes som koordinerende instans for HMS-tilsyn med virksomhetene på land fra våren 2005, jf. dog kgl.res. 19. desember 2003 nr. 1592 om Petroleumstilsynet, samt den planlagte kgl.res. om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps koordineringsrolle.
2.Arbeidstilsynets koordineringsrolle skal gjennomføres i samsvar med beskrivelsen ovenfor, jf. pkt. 4.1
1Det vises her til foredraget, som er gjengitt nedenfor.
 

Utpeking av Arbeidstilsynet som koordinerende etat for virksomhetsrettet HMS-tilsyn 

1. Bakgrunn

Det fremgår av St.meld.nr.17 (2002-2003) om statlige tilsyn at utpeking av sentrale koordineringsetater vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre samordning mellom tilsynene på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS). Det er allerede etablert et frivillig samarbeid mellom tilsynene på HMS-området, dvs. de etatene som fører tilsyn etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Direktørgruppen for HMS-etatene ble etablert i 1996 som et prosjekt for å utvikle en felles statlig tilsynsprofil. I regi av direktørgruppen er det iverksatt en rekke tiltak for samordning av tilsyn, regelverk og informasjon. For å gå et skritt videre vil det være hensiktsmessig å gjøre dette samarbeidet mer formelt gjennom å utpeke en av fagetatene til koordinerende myndighet. Formålet er at arbeidslivet skal behandles på en helhetlig måte, og at virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra myndighetens side. Det skal videre fremmes en helhetstenking blant tilsynsetatene, og de samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så effektivt som mulig. I utgangspunktet skal Arbeidstilsynets koordineringsansvar omfatte de samme etater som fører tilsyn etter HMS-forskriften i dag: Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens strålevern, samt Statens helsetilsyn når det gjelder tilsyn med genteknologiloven.

Arbeidstilsynet får i denne forbindelse i oppgave å koordinere HMS-tilsynet med alle virksomheter på land. Unntatt fra dette er landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya, Nyhamna og Slagentangen, hvor koordineringsrollen skal ivaretas av Petroleumstilsynet. For øvrig vises det til at en kgl.res. om koordineringsrollen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er under arbeid i Justisdepartementet. Det forutsettes at Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etablerer hensiktsmessige rutiner for samhandling mellom de tre koordineringsregimene direktoratene representerer. 

2. Forutsetninger for vellykket koordinering

Dagens samordningsarbeid må utvides, og Arbeidstilsynet, både sentralt og lokalt, må stille seg i front i denne sammenheng. Dette innebærer at etaten må ta ansvaret for at det gjennomføres en mer kraftfull og tydeligere samordning enn i dag. Det synes hensiktsmessig i det videre arbeidet å opprettholde direktørgruppen for HMS-etatene under fast ledelse av Arbeidstilsynet, og at Arbeidstilsynet har hovedansvaret for øvrige samarbeidsoppgaver på sentralt og lokalt nivå. Den koordinerende etaten må gis en styrket autoritet. De departementer som er overordnet de øvrige HMS-tilsynene: Miljøverndepartementet, Justisdepartementet og Helsedepartementet, stiller seg fullt og helt bak målet om en sterkere koordinering og innholdet i dette koordineringsarbeidet. Regjeringen legger således vekt på de berørte departementers og tilsynenes plikt til å støtte opp om Arbeidstilsynets koordineringsrolle. I tillegg skal andre tilsynetater, som Mattilsynet og Petroleumstilsynet delta i et samarbeid om metodeutvikling, opplæring og informasjon om tilsyn og regelverk i den grad og i det omfang det er relevant for disse etatene. 

3. Generelle prinsipper for koordineringsarbeidet

Følgende generelle prinsipper skal legges til grunn for en styrket koordinering overfor næringslivet:

-Det skal gjennomføres en mest mulig samlet og effektiv oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet, og det må sikres en enhetlig myndighetsopptreden overfor virksomhetene.
-Arbeidstilsynet skal, som koordinerende instans, ha en aktiv rolle overfor de øvrige HMS-etatene.
-Dobbeltrapportering og unødig innsending av dokumentasjon fra virksomhetene til flere myndigheter skal unngås.
-Koordineringen skal sikre at vedtak innenfor de respektive myndigheters ansvarsområde ikke er i motstrid til hverandre eller på annen måte griper inn i virksomheten på en uheldig måte ut fra en helhetlig vurdering av helse, miljø og sikkerhet.
-Koordineringen skal sikre nødvendig erfaringsoverføring og legge til rette for utarbeiding av felles strategier og samordnet oppfølging, der dette er nødvendig og hensiktsmessig.
-Koordineringen innebærer ingen endring av den formelle vedtakskompetansen som fremgår av gjeldende lovgiving og gitte delegeringer.
-De berørte departementer plikter gjennom styringsdialogen (tildelingsbrev mv.) å iverksette nødvendige tiltak for å påse at underliggende etater deltar i samordningsarbeidet og støtter opp under Arbeidstilsynets koordineringsrolle. 

4. Innholdet i koordineringsrollen

HMS-tilsynenes virkemidler er ikke begrenset til fysisk tilsyn i virksomhetene. Det er viktig at HMS-etatenes sentrale rammeverk og samtlige hovedaktiviteter i påvirkningsarbeidet overfor virksomhetene omfattes av den koordineringen og samordningen som skal finne sted. Viktige samarbeidsområder for samordningsarbeidet framover i tillegg til tilsynet i virksomhetene blir regelverksutvikling, informasjon og veiledning. Det er viktig at koordineringsarbeidet etableres både på sentralt og lokalt nivå i etatene.

Utgangspunktet for koordineringen av tilsynet sentralt og lokalt kan være de forhold som er tilnærmet like for flere etater, dvs. innsatsområder der resultatene blir bedre dersom to eller flere etater samarbeider. Arbeidstilsynet skal bl.a. ha ansvaret for konkret koordinering av arbeidet med:

-vedlikehold og videreutvikling av styrende dokumenter for tilsyn.
-felles opplæring av tilsynspersonell.
-videreutvikling og drift av felles tilsynsdatabase, samt følge opp at denne brukes i forbindelse med planlegging av tilsyn.
-større og landsdekkende kampanjer og aksjoner, samt sørge for at det utvikles en flerårig plan som viser hvilke kampanjer som skal gjennomføres i etatene. Koordineringsansvaret innebærer også å sørge for at kampanjer rettet mot samme målgruppe eller tilgrensende spørsmål blir koordinert.
-videreutvikling og drift av felles nettsted - http://www.hmsetatene.no.
-videreutvikling og ledelse av felles regelverksgruppe.

Arbeidstilsynet er ansvarlig for at det utarbeides og videreutvikles styrende dokumenter som beskriver hvordan koordineringsansvaret nevnt i strekpunktene ovenfor skal ivaretas i praksis.