Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat etter naturgassforskriften.

DatoFOR-2004-09-23-1292
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse23.09.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2003-11-14-1342-§2-1, FOR-2003-11-14-1342-§2-2, FOR-2003-11-14-1342-§2-3, FOR-2003-11-14-1342-§2-4, FOR-2003-11-14-1342-§2-5, FOR-2003-11-14-1342-§4-1, FOR-2003-11-14-1342-§4-2, FOR-2003-11-14-1342-§4-3, FOR-2003-11-14-1342-§4-5, LOV-2002-06-28-61-§4
Kunngjort01.10.2004
KorttittelDelegering til NVE etter naturgassforskriften

Fastsatt av Olje- og energidepartementet 23. september 2004 med hjemmel i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) kap. 2 og § 4-1, § 4-2, § 4-3 og § 4-5. 

Departementet delegerer med dette all myndighet etter forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) kapittel 2 til Norges vassdrags- og energidirektorat. Departementet delegerer også myndighet etter følgende bestemmelser i naturgassforskriften kapittel 4 for så vidt gjelder utøvelsen av myndighet etter naturgassforskriften kapittel 2:

-§ 4-1 om kontroll
-§ 4-2 om informasjon
-§ 4-3 om dispensasjon
-§ 4-5 om påleggskompetanse.

Det er en forutsetning for delegeringen at saker av prinsipiell karakter eller med betydelig motstridende samfunnsinteresser avgjøres av Olje- og energidepartementet.