Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. oktober 2004.

DatoFOR-2004-10-01-1304
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2004
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-18-916
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1909-03-23
Kunngjort01.10.2004
KorttittelOmorganisering av departementsstrukturen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 2004. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Opprettelse av et Arbeids- og sosialdepartement, et Helse- og omsorgsdepartement og et Moderniseringsdepartement.
2.Nedleggelse av Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
3.Styringen av de nye departementene overtas av:

[...]

4.Utnevning av departementsråder i de nye departementene:

[...]

5.Overføring av ansvaret for lover til de nye departementene i samsvar med et vedlagt forslag.
6.Landbruksdepartementets navn endres til Landbruks- og matdepartementet.
7.Fiskeridepartementets navn endres til Fiskeri- og kystdepartementet.
8.Delegering til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
9.Endringene trer i kraft straks.

Vedlegg 1. Oversikt over lover Arbeids- og sosialdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for: 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) får forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard, § 4
-Lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister
-Lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard
-Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Gjelder i forhold til petroleumsvirksomhet på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Aukra, Tjeldbergodden, Slagentangen, Melkøya og Mongstad
-Lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet
-Lov 16. juli 1936 nr. 2 om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel
-Lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner
-Lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner
-Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager
-Lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting
-Lov 27. juni 1947 nr. 10 om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard
-Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (§ 3)
-Midlertidig lov 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner
-Lov 6. juli 1951 nr. 4 om Norges Krigsskaderåd
-Lov 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere
-Lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister
-Lov 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse
-Lov 26. november 1954 nr. 3 om stønad ved krigsskade på person
-Lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v.
-Lov 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak (§ 30)
-Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
-Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser
-Lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd
-Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker; § 8, § 8c, § 14, § 17a, § 17b
-Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker; § 9, § 11 og § 12
-Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere
-Lov 9. desember 1966 nr. 2 om endringer i lov av 3 desember 1951 om pensjonstrygd for skogsarbeidere
-Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten
-Lov 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13 desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946
-Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader, § 12
-Lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
-Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 4
-Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
-Lov 5. juni 1981 nr. 45 om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer m.v.
-Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper; § 2-10 og § 2-13, annet ledd
-Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie
-Lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering
-Lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon
-Lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott
-Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
-Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak; § 20 og § 33
-Lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
-Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (§ 4-5 og kapittel 5)
-Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.
-Lov 29. januar 1993 nr. 27 om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.
-Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Bestemmelser som gjelder sikkerhet, hovedsakelig kapittel IX og X.
-Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), for så vidt gjelder:
-Kapittel 1 Formål og definisjoner m.m.
-Kapittel 2 Medlemskap
-Kapittel 3 Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner, forsørgingstillegg, med unntak av § 3-15 Pensjonsgivende inntekt (under Finansdepartementet)
-Kapittel 4 Dagpenger under arbeidsløshet
-Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester, for så vidt gjelder § 5-24 Stønad til helsetjenester i utlandet (kapitlet for øvrig under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 6 Grunnstønad og hjelpestønad
-Kapittel 7 Stønad ved gravferd
-Kapittel 8 Sykepenger
-Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom
-Kapittel 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering
-Kapittel 11 Ytelser under yrkesrettet attføring
-Kapittel 12 Uførepensjon
-Kapittel 13 Yrkesskadedekning
-Kapittel 15 Stønad til enslig mor eller far
-Kapittel 16 Ytelser til tidligere familiepleier
-Kapittel 17 Ytelser til gjenlevende ektefelle
-Kapittel 18 Barnepensjon
-Kapittel 19 Alderspensjon
-Kapittel 20 Administrative organer, med unntak av § 20-7 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 21 Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m.
-Kapittel 22 Utbetaling, med unntak av § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, § 22-4 Disponering av ytelser til langtidspasienter i helseinstitusjon og § 22-5 Felles trivselsordninger for langtidspasienter (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 23 Finansiering, med unntak av § 23-2 Arbeidsgiveravgift, § 23-3 Trygdeavgift, § 23-5 Produktavgift ved fiske m.m., § 23-9 Tilskott fra kommunene og fylkeskommunene, § 23-10 Tilskott fra staten og § 23-11 Folketrygdens midler - folketrygdfondet (under Finansdepartementet)
-Kapittel 24 Saksbehandling i avgiftssaker m.m., for så vidt gjelder § 24-2 Trygdeetatens oppgaver (kapitlet for øvrig under Finansdepartementet)
-Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser, med unntak av § 25-6 Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og § 25-7 Utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 26 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
-Lov 28. februar 1997 nr. 20 om endringer i lov om folketrygd (folketrygdloven)
-Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper; § 6-4, § 6-5, § 6-35
-Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper; § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37
-Lov 30. mars 2001 nr. 10 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)
-Lov 21. desember 2001 nr. 118 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
-Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Gjelder i forhold til petroleumsvirksomhet på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Aukra, Tjeldbergodden, Slagentangen, Melkøya og Mongstad
-Midlertidig lov 21. juni 2002 nr. 26 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet
-Lov 20. desember 2002 nr. 90 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet)
-Lov 20. desember 2002 nr. 111 om endringer i folketrygdloven og trygderettsloven
-Lov 20. juni 2003 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad)
-Lov 19. desember 2003 nr. 117 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
-Lov 19. desember 2003 nr. 135 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
-Lov 18. juni 2004 nr. 41 om endringer i folketrygdloven (regler om sykmelding mv.).

Vedlegg 2. Oversikt over lover Helse- og omsorgsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for: 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) får forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Log 29. juni 1894 nr. 1 um sams normaltid fyr kongeriket Norig
-Lov 4. juni 1898 indeholdende visse Bestemmelser om Behandling af Lig
-Lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter mv.
-Lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet
-Lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
-Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
-Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd
-Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering
-Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene
-Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten
-Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
-Lov 18. september 1992 nr. 105 om endringer i midlertidig lov av 10. juni 1988 nr. 48 om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede
-Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.
-Lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer, kapittel 2 (Miljøverndepartementet forvalter lovens kapittel 3. Kapittel 1, 4 og 5 er felleskapitler)
-Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
-Lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr
-Lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse
-Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
-Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
-Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
-Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.
-Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling
-Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek
-Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap
-Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
-Lov 15. juni 2001 nr. 53 om pasientskader mv.
-Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak
-Lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker
-Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv.
-Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
-Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.
-Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., med unntak av
-§ 4-5 Midlertidig husvære
-Kapittel 5 Økonomisk stønad
-Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), for så vidt gjelder:
-Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester, med unntak av § 5-24 Stønad til helsetjenester i utlandet og § 5-26 Stønad ved sykdom som har oppstått i tidsrom uten stønadsrett.
-Kapittel 20 Administrative organer, § 20-7 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet.
-Kapittel 22 Utbetaling, § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, § 22-4 Disponering av ytelser til langtidspasienter i helseinstitusjon og § 22-5 Felles trivselsordninger for langtidspasienter.
-Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser, § 25-6 Tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Vedlegg 3. Oversikt over lover Moderniseringsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for: 

Moderniseringsdepartementet (MOD) får forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enkekasse
-Lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn
-Lov 11. oktober 1946 nr. 1 om Norsk Lysingsblad
-Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse
-Lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder
-Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten
-Lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse av 28. juli 1949
-Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.
-Lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt
-Lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister
-Lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen
-Lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger
-Lov 7. juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og stål
-Lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter
-Lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov av 28. juli 1949 om Statens Pensjonskasse
-Lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen
-Lov 21. mai 1982 nr. 29 om opphevelse av lov 9. november 1956 om pensjonsordning for åremålstilsatte
-Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.
-Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak
-Lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte
-Lov 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v.
-Lov 11. juni 1993 nr. 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl.
-Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak
-Lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten
-Lov 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter
-Lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera
-Lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten
-Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
-Lov 18. februar 2000 nr. 11 om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap
-Lov 19. desember 2003 nr. 118 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS
-Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger
-Lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv.