Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 andre ledd.

DatoFOR-2004-10-04-1327
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse04.10.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§25
Kunngjort12.10.2004
KorttittelDeleg. av myndighet til Longyearbyen lokalstyre

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 4. oktober 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 25 annet ledd. 

1.Longyearbyen lokalstyre bemyndiges til å fastsette gebyr for gjennomføring av kart- og delingsforretninger etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 25 innenfor Longyearbyen arealplanområde.
2.Det settes følgende betingelser for myndighetstildelingen:
a)Lokalstyret selv fastsetter gebyrregulativet.
b)Gebyret fastsettes i henhold til selvkostprinsippet.
c)Justisdepartementet kan på generelt grunnlag instruere Longyearbyen lokalstyre i disse sakene og kan til enhver tid kalle myndigheten tilbake.
3.Myndighetstildelingen trer i kraft ved Longyearbyen lokalstyres skriftlige aksept av vedtaket og betingelsene.