Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet etter sameloven § 2-11.

DatoFOR-2004-12-10-1607
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse10.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-56-§2-11
Kunngjort14.12.2004
KorttittelDeleg. til departementet etter sameloven

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 2004 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 2-11. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. Ansvaret for loven flyttet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved res. 16 des 2005 nr. 1479. 

Kongens myndighet etter lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 2-11 delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet innen de rammer som fremgår av foredraget. 

Fra foredraget inntas: 

Delegering av Kongens myndighet etter sameloven § 2-11

Det følger av Ot.prp.nr.33 (1986-1987) Om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold at endring av sametingsvalgreglene som hovedregel bør avgjøres ved kongelig resolusjon. Det fremgår videre av proposisjonen at mindre viktige endringer likevel bør kunne fastsettes av departementet.

Departementet foreslår at Kongens myndighet etter samelovens § 2-11 delegeres delvis til Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet kan foreta mindre viktige endringer i forskrift om valg til Sametinget, herunder å tilpasse forskriften til valgloven og å følge opp endringer i sameloven. Andre endringer skal fortsatt fastsettes av Kongen.