Delvis ikrafttredelse av lov 10. desember 2004 nr. 81 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.).

DatoFOR-2004-12-10-1610
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse10.12.2004, 01.01.2005
Sist endretFOR-2005-12-14-1458 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-81 jf LOV-1998-07-17-56
Kunngjort14.12.2004
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2004:81 (endr i rskl.)

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 2004 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 81 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.). Fremmet av Finansdepartementet. Endret 25 okt 2005 nr. 1230 og 14 des 2005 nr. 1458. 

1.---
2.Lov 10. desember 2004 nr. 81 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.) del I (regnskapsloven) endrede § 1-5 og § 1-6 trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2004 eller senere.

Lovvedtaket del I (regnskapsloven) endrede og nye § 3-1, § 3-2, § 3-2a, § 3-3, § 3-3a, § 5-9a, § 7-1 og § 7-11a trer i kraft 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Lovvedtaket del I (regnskapsloven) § 3-9 første og annet ledd trer i kraft straks. Fjerde ledd første punktum trer i kraft 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere. Vedtaket tredje ledd og fjerde ledd annet punktum trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Lovvedtaket del II til VIII trer i kraft 1. januar 2005.

Lovvedtaket del IX nr. 2 trer i kraft 1. november 2005.

3.Kongens myndighet etter lovvedtaket del IX nr. 1 og nr. 2 annet ledd (ikrafttredelse og overgangsbestemmelser) delegeres til Finansdepartementet.
4.Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del I (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, del V (aksjeloven) § 3-6 tredje ledd, del VI (allmennaksjeloven) § 3-6 tredje ledd, del VII (verdipapirhandelloven) § 12-1 tredje ledd, § 12-2 åttende ledd og § 12-7 første til fjerde ledd, del VIII (revisorloven) § 9-2a første til fjerde ledd.
0Endret ved forskrifter 25 okt 2005 nr. 1230 (i kraft 1 nov 2005), 14 des 2005 nr. 1458 (i kraft 1 jan 2006).