Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeprosessloven § 67 syvende ledd.

DatoFOR-2004-12-17-1668
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§67
Kunngjort21.12.2004
KorttittelDeleg. til JD etter straffeprosessloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 67 syvende ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 67 syvende ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.

II

Delegeringen trer i kraft fra 1. januar 2005.