Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter klimakvoteloven § 2, § 3, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 21 og forurensningsloven § 11 annet ledd.

DatoFOR-2004-12-17-1669
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-99-§2, LOV-2004-12-17-99-§3, LOV-2004-12-17-99-§11, LOV-2004-12-17-99-§12, LOV-2004-12-17-99-§14, LOV-2004-12-17-99-§15, LOV-2004-12-17-99-§16, LOV-2004-12-17-99-§17, LOV-2004-12-17-99-§21, LOV-1981-03-13-6-§11
Kunngjort21.12.2004
KorttittelDelegering til KMD etter klimakvoteloven m m

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 2, § 3, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 21. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 2, § 3, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 21 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 11 annet ledd delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).