Delegering av myndighet til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven.

DatoFOR-2004-12-21-1724
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse21.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§10, LOV-2004-03-05-12-§17, LOV-2004-03-05-12-§23, LOV-2004-03-05-12-§33, FOR-2004-04-16-631, FOR-2004-10-01-1304
Kunngjort23.12.2004
KorttittelDeleg. til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Moderniseringsdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 10 fjerde ledd første punktum, § 17 femte ledd, § 23 annet punktum, § 33 første og annet ledd, delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631 og omorganiseringsvedtak 1. oktober 2004 nr. 1304.

I

Konkurransetilsynet gis myndighet til å treffe vedtak etter konkurranseloven § 10 fjerde ledd første punktum, § 17 femte ledd, § 23 annet punktum og § 33 første og annet ledd.

II

Bestemmelsen under I trer i kraft straks.