Delegering av myndighet til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet etter verdipapirhandelloven og revisorloven.

DatoFOR-2005-03-04-202
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 3
Ikrafttredelse04.03.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-79-§2-2, LOV-1997-06-19-79-§2-8, LOV-1997-06-19-79-§2-10, LOV-1997-06-19-79-§2-11, LOV-1997-06-19-79-§2-12, LOV-1997-06-19-79-§8-13, LOV-1997-06-19-79-§12-2a, LOV-1997-06-19-79-§12-2b, LOV-1999-01-15-2-§4-5, LOV-2005-03-04-11
Kunngjort08.03.2005
KorttittelDelegering etter verdipapirhandell. og revisorl.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. mars 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 2-2 fjerde ledd, § 2-8 tredje ledd, § 2-10 annet ledd, § 2-11 første og fjerde ledd, § 2-12 tredje ledd, § 8-13 femte og sjette ledd, § 12-2a annet ledd nr. 3 og sjette ledd og § 12-2b femte ledd og lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 4-5 femte ledd, jf. lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.). Fremmet av Finansdepartementet. 

Med departementet menes Finansdepartementet i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 2-2 fjerde ledd, § 2-8 tredje ledd, § 2-10 annet ledd, § 2-11 første og fjerde ledd, § 2-12 tredje ledd, § 8-13 femte og sjette ledd, § 12-2a sjette ledd og § 12-2b femte ledd.

Med departementet menes Samferdselsdepartementet i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 12-2a annet ledd nr. 3.

Med departementet menes Finansdepartementet i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 4-5 femte ledd.