Vedtak om norsk vigselsrett for den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Miami, Florida, USA.

DatoFOR-2005-05-25-483
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse25.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1, FOR-1960-12-16-2
Kunngjort31.05.2005
KorttittelVedtak om norsk vigselsrett, Miami, USA

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. mai 2005 med hjemmel i lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1, jf. overføringsvedtak 16. desember 1960 nr. 2. 

I samsvar med lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd og Kronprinsreg.res. 16. desember 1960 nr. 2, bestemmer Kultur- og kirkedepartementet at den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Miami, Florida, USA, utsendt av Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet skal ha rett til å stifte ekteskap i Florida, USA etter norsk lov.

Det er en forutsetning at minst en av brudefolkene er norsk statsborger eller bosatt i Norge og at vilkårene for å inngå ekteskap er blitt prøvet av norske myndigheter. Det er videre en forutsetning at brudefolkene innhenter en «marriage license» hos amerikanske myndigheter før vigselen finner sted, og at denne deretter returneres til amerikanske myndigheter for registrering.