Forskrift om ikrafttredelse av lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven).

DatoFOR-2005-06-10-531
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse10.06.2005, 01.07.2005, 01.01.2006
Sist endretFOR-2005-12-16-1525
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-46 jf LOV-1998-07-17-56
Kunngjort10.06.2005
KorttittelIkrafttr. av lov 2005:46 (endr. i regnskapsl.)

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del VI nr. 1. Fremmet av Finansdepartementet. Endret 16 des 2005 nr. 1525.

§ 1.Forskriften gjelder ikrafttredelse av og virkningstidspunkt for enkelte bestemmelser i lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven), heretter kalt lovvedtaket.
§ 2.Ikrafttredelse av lovvedtaket

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven § 8-3 trer i kraft straks.

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven § 1-1, § 1-2, § 1-4, § 1-5, § 1-6, § 1-7, § 3-2, § 3-6, § 3-9, § 4-1, § 4-4, § 5-4, § 5-8 første ledd, § 5-14, § 5-16, § 5-17, § 5-18, § 6-3, § 7-2 første ledd tredje punktum, § 7-13, § 7-14, § 7-17 tredje ledd, § 7-19, § 7-25, § 7-27, § 7-31, § 7-31a, § 7-37 annet ledd, § 7-42, § 8-1, § 9-2, § 9-3, § 10-1 og § 10-3 trer i kraft 1. juli 2005.

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven § 1-3, § 3-3, § 3-3a, § 3-4, § 3-7, § 3-8, § 5-8 tredje til femte ledd, § 5-15, § 5-19, § 5-20, § 6-1, § 6-1a, § 6-2, § 6-5, § 7-2 første ledd første punktum, § 7-2a, § 7-8b, § 7-12, § 7-15, § 7-17 første ledd, § 7-30, § 7-31b, § 7-32, § 7-35, § 7-36, § 7-37 første ledd, § 7-37a, § 7-38 og § 7-43 trer i kraft 1. januar 2006.

Lovvedtaket del II (sparebankloven), del III (aksjeloven), del IV (allmennaksjeloven), del V (bokføringsloven) og del VI nr. 1 og nr. 2 annet ledd trer i kraft 1. juli 2005.

Lovvedtaket del VI nr. 2 første ledd trer i kraft 1. januar 2006.

0Endret ved forskrift 16 des 2005 nr. 1525.
§ 3.Virkningstidspunkt for enkelte bestemmelser i lovvedtaket del I (regnskapsloven)

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven § 1-2, § 1-4, § 3-2, § 3-4, § 3-6, § 4-1, § 4-4, § 5-4, § 5-8 første ledd, § 5-14, § 5-16, § 5-17, § 5-18, § 6-3, § 7-2 første ledd tredje punktum, § 7-12 innledningen til første ledd, § 7-13, § 7-14, § 7-17 tredje ledd, § 7-19, § 7-25, § 7-27, § 7-31, § 7-31a, § 7-37 annet ledd, § 7-42 og § 10-3 gjelder med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Bestemmelser i lovvedtaket del I som gjelder regnskapsloven § 1-3, § 3-3, § 3-3a, § 3-7, § 3-8, § 5-8 tredje til femte ledd, § 5-15, § 5-19, § 5-20, § 6-1, § 6-1a, § 6-2, § 6-5, § 7-2 første ledd første punktum, § 7-2a, § 7-8b, § 7-12 første ledd nr. 1, § 7-15, § 7-17 første ledd, § 7-30, § 7-31b, § 7-32, § 7-35, § 7-36, § 7-37 første ledd, § 7-37a, § 7-38 og § 7-43 gjelder med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2006 eller senere.

0Endret ved forskrift 16 des 2005 nr. 1525.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks.