Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del VI nr. 1 tredje punktum.

DatoFOR-2005-06-10-532
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-46
Kunngjort10.06.2005
KorttittelDeleg. til FIN etter endr.lov til regnskapsl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del VI. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del VI nr. 1 tredje punktum delegeres til Finansdepartementet.

Med departementet menes Finansdepartementet i lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del I (regnskapsloven) § 1-2 sjette ledd, § 1-15 nr. 3, § 1-6 femte ledd, § 3-4 tredje ledd, § 3-9 femte ledd, § 8-3 første ledd og § 9-3 første ledd, del III (aksjeloven) § 3-3a annet og fjerde ledd og § 3-6 tredje ledd, del IV (allmennaksjeloven) § 3-3a annet og fjerde ledd og § 3-6 tredje ledd og del VI nr. 2 første og annet ledd.