Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven.

DatoFOR-2005-06-17-607
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endretFOR-2013-12-23-1692 fra 01.01.2014
EndrerFOR-2003-01-22-58
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§4, LOV-1999-03-26-15-§6, LOV-1999-03-26-15-§7, LOV-1999-03-26-15-§9, LOV-1999-03-26-15-§11, LOV-1999-03-26-15-§18
Kunngjort21.06.2005
Rettet11.07.2006 (nr. 7 - 9 tilbakeført)
KorttittelDeleg. av myndighet etter deltakerloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 17. juni 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 11 andre ledd og § 18 andre ledd.
Endringer: Endret ved vedtak 30 juni 2006 nr. 770, 9 jan 2007 nr. 13, 12 okt 2011 nr. 1022, 13 okt 2011 nr. 1023, 23 des 2013 nr. 1692.

I

Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) delegeres som følger:

1.Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelse disse har myndighet til å tildele.

Vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Myndigheten til å avgjøre søknader om dispensasjon fra bostedskravet for fartøyførere etter § 5a første ledd delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet sentralt skal være klageinstans.

2.Myndigheten etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet, når det dreier seg om utskiftning av et fartøy som samme eier tidligere er gitt ervervstillatelse for, delegeres til Fiskeridirektoratet.
3.Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelse disse har myndighet til å tildele.

Vedtak om tildeling av tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

4.Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelse disse har myndighet til å tildele. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd.

Vedtak om samtykke til eierendring for fartøy som skal nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden imidlertid likevel oversendes departementet for behandling.

5.Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle en ervervstillatelse for fartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelser disse har myndighet til å tildele.

Vedtak om å tilbakekalle ervervstillatelse for fartøy som nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

6.Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele.
7.Når myndighet er delegert Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.
8.Med konsesjonspliktig fiske menes fiske som er forbudt uten å være tildelt spesiell tillatelse i medhold av deltakerloven § 12.
0Endret ved vedtak 30 juni 2006 nr. 770 (i kraft 1 juli 2006), 9 jan 2007 nr. 13, 12 okt 2011 nr. 1022, 13 okt 2011 nr. 1023, 23 des 2013 nr. 1692 (i kraft 1 jan 2014).

II

Fiskeri- og kystdepartementets vedtak av 22. januar 2003 nr. 58 om delegering av kompetanse til å fatte vedtak om ervervstillatelse etter deltakerloven oppheves ved ikraftsetting av denne delegeringen.

III

Delegeringene gjelder fra 1. juli 2005.