Delvis ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

DatoFOR-2005-06-17-609
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2005, 01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§20-1
Kunngjort21.06.2005
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2005:62 (arbeidsmiljøl.)

Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 20-1. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 

1.Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) trer i kraft fra 1. januar 2006 med følgende unntak og presiseringer:
2.§ 10-12 sjette ledd trer i kraft 1. juli 2005.
3.§ 14-9 femte ledd andre punktum får ikke anvendelse overfor midlertidig arbeidsavtale som løper på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden.
4.For oppsigelser som finner sted før lovens ikrafttreden, gjelder lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 61 nr. 4.
5.For arbeidstakere som på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden har en særlig uavhengig stilling skal, for så vidt arbeidstakeren fortsetter i denne stillingen, lovens kapittel 10 tre i kraft 1. januar 2011. § 10-2 første, andre og fjerde ledd trer likevel i kraft 1. januar 2006.
6.Ikrafttreden for § 2-4 fastsettes senere.