Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.).

DatoFOR-2005-06-24-691
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse24.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-03-04-11
Kunngjort28.06.2005
KorttittelDeleg. av myndighet til Finansdepartementet mv.

Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2005 med hjemmel i lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del VI til å bestemme ikrafttredelse, til å sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid og til å gi overgangsregler, delegeres til Finansdepartementet, for så vidt gjelder loven del I, II og IV.