Delegering av myndighet til Riksantikvaren etter lov om kulturminner § 20.

DatoFOR-2005-07-01-751
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§20
Kunngjort05.07.2005
KorttittelDeleg. til Riksantikvaren etter kulturminneloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 1. juli 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20 delegeres til Riksantikvaren for så vidt gjelder:

1.endringer i verneområdets navn
2.retting eller feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av det vernete området
3.grenseendringer som omfatter mindre arealer (utvidelser eller innskrenkninger)
4.andre endringer i vernebestemmelsene som ikke strider mot formålet med vernet.

Delegeringen trer i kraft straks.