Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet etter utlendingsloven § 38 tredje ledd annet punktum.

DatoFOR-2005-09-02-957
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse02.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-24-64-§38
Kunngjort02.09.2005
KorttittelDeleg. til KRD etter utlendingsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38 tredje ledd annet punktum. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Kongen i statsråds myndighet til å utsette iverksettingen av vedtak truffet av Kongen i statsråd etter utlendingsloven § 38 tredje ledd annet punktum delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet.

Kongen i statsråds myndighet til å utsette iverksettingen av førsteinstansens vedtak i saker som nevnt i utlendingsloven § 38 tredje ledd annet punktum delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet.