Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften og forskrift om økologisk akvakultur

DatoFOR-2005-11-22-1368
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse22.11.2005
Sist endretFOR-2015-07-08-883
EndrerFOR-1999-09-23-1064
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2005-10-04-1103-§17, FOR-2015-07-07-879-§54, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§20, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33
Kunngjort08.12.2005
KorttittelDelegering til Debio etter økologiforskrifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved Hovedkontoret 22. november 2005 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler § 17 mv. og forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter § 54.
Endringer: Endret ved vedtak 12 april 2013 nr. 369, 8 juli 2015 nr. 883.

I

Med hjemmel i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler § 17 mv. delegeres Mattilsynets myndighet etter forskriften slik: 

1. Delegering av myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak
1.1 Utgangspunkt

Mattilsynet delegerer til Debio myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (heretter kalt økologiforskriften) § 17 andre avsnitt, med unntak av følgende oppgaver:

-Tilsyn og enkeltvedtak knyttet til import av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler fra tredjeland
-Midlertidige tillatelser til bruk av ikke-økologiske ingredienser i økologiske næringsmidler (forskriften § 4 jf. forordning (EØF) nr. 2092/91 artikkel 5 nr. 3 bokstav b og nr. 5a bokstav b jf. forordning (EF) nr. 207/1993 artikkel 3 nr. 1)
-Midlertidige tillatelser til bruk av ikke-økologiske fôrvarer (forskriften § 4 jf. forordning (EØF) nr. 2092/91 vedlegg IB nr. 4.9)
-Dispensasjonsvedtak.

Mattilsynet delegerer til Debio myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter (heretter kalt forskrift om økologisk akvakultur) § 54 andre avsnitt, med unntak av følgende oppgaver:

-Godkjenning som en del av omleggingsperioden eventuelle tidligere perioder hvor det kan dokumenteres at det aktuelle anlegget ikke er blitt behandlet eller eksponert for produkter som ikke er godkjent for økologisk produksjon jf. forskriften § 19 andre avsnitt.
-Dispensasjonsvedtak.
1.2 Innkreving av gebyrer

Mattilsynet delegerer også til Debio myndighet til å kreve inn gebyrer etter økologiforskriften § 19, forskrift om økologisk akvakultur § 53 og forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet når det gjelder gebyr for godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import - tilknytning til kontrollordningen.

1.3. Administrering av frødatabasen og vedtak om individuelle tillatelser

Mattilsynet delegerer til Debio myndighet til å administrere økofrødatabasen etter økologiforskriften § 4 jf. forordning (EF) nr. 1452/2003 artikkel 6 nr. 2 jf. artikkel 8 nr. 1 bokstav c, 8 nr. 2, 9 og 10 nr. 1. Debio delegeres også myndighet til å fatte tillatelser etter forordningen artikkel 4 jf. artikkel 5 og til å rapportere til Mattilsynet etter artikkel 12.

Delegeringsvedtaket gjelder med de unntak og presiseringer som følger av eventuelle supplerende instrukser 

2. Klage

Enkeltvedtak fattet av Debio med hjemmel i økologiforskriften eller forskrift om økologisk akvakultur kan påklages til Mattilsynet ved Hovedkontoret etter bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI. Klagen skal fremsettes for det organet som har fattet vedtaket. Dersom vedtaksorganet ønsker å opprettholde vedtaket, oversendes klagen med en begrunnet innstilling til klageinstansen. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. 

3. Instruksjonsmyndighet, tilbaketrekking og endring av delegert myndighet

Mattilsynet ved Hovedkontoret kan gi nærmere instrukser for utøvelse av den delegerte myndigheten. Instruksene kan blant gjelde samhandling og gjensidig informasjonsutveksling mellom Debio og Mattilsynets ulike nivåer. Mattilsynet ved Hovedkontoret kan når som helst trekke tilbake eller endre delegert myndighet.

0Endret ved vedtak 12 april 2013 nr. 369, 8 juli 2015 nr. 883.

II
Ikrafttredelse og oppheving av tidligere delegeringsvedtak

Dette delegeringsvedtaket trer i kraft straks. Samtidig oppheves delegeringsvedtak 18. mars 20041 fra det sentrale Mattilsynet på det økologiske området og delegeringsvedtak 23. september 1999 nr. 1064 fra Statens næringsmiddeltilsyn til Debio etter forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.