Delegering av myndighet til Finansdepartementet i medhold av bevilgningsreglementet.

DatoFOR-2005-12-02-1359
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2017-01-13-27 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2003-12-12-1938, FOR-1960-02-04, FOR-2003-04-04-433
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2005-05-26-876 jf. LOV-1814-05-17-§75
Kunngjort06.12.2005
KorttittelDeleg. til FIN etter bevilgningsreglementet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. desember 2005 med hjemmel i bevilgningsreglementet 26. mai 2005 nr. 876. Fremmet av Finansdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 13 jan 2017 nr. 27.

I

1. Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til nettoføring ved utskifting av utstyr

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å nettoføre inntekter fra salg av brukt utstyr på post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 pst. av bevilgningen på den aktuelle posten.

Salgsinntektene må skrive seg fra utskiftinger som er ledd i en rutinemessig fornyelsesprosess.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for nettoføringen, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter. 

2. Fullmakt for Finansdepartementet til å gi nærmere bestemmelser om hvilke utgifter og inntekter som faller inn under de enkelte avdelingene som er omhandlet i bevilgningsreglementet § 4 tredje og fjerde ledd

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 4 femte ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om hvilke utgifter og inntekter som faller inn under de enkelte avdelingene som er omhandlet i bevilgningsreglementet § 4 tredje og fjerde ledd. 

3. Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 6 annet ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.

Avtalene må gjelde den ordinære driften av statlige virksomheter, og utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for avtaleinngåelsene, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter. 

4. Fullmakt for Finansdepartementet til å samtykke i at staten pådras utgifter uten bevilgningsmessig dekning

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 tredje ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å samtykke i at staten pådras utgifter uten bevilgningsmessig dekning for inntil 2 mill. kroner under den enkelte utgiftspost når saken ikke er av prinsipiell natur. 

5. Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 1, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å overskride bevilgninger under post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, mot tilsvarende merinntekter.

Vilkårene for å overskride postene 01 og 21 er for øvrig:

a)Fullmakten må knyttes til bestemte utgifts- og inntektsposter, og merinntekt og merutgift må beregnes i forhold til den samlede bevilgningen under hver av postene. Det må i hvert enkelt år være samsvar mellom merinntekt og merutgift.
b)Merinntekten må være et resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for vedkommende år.
c)Den inntektsbringende aktiviteten må ligge innenfor det som er virksomhetens mål, oppgaver og rammevilkår.
d)Den inntektsfinansierte aktiviteten må ikke skape bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av utgiftsbevilgningen dersom merinntektene faller bort.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for adgangen til å overskride, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter.

Dersom bokført merinntekt er større enn bokført merutgift i et budsjettår, kan den overskytende merinntekten tas med ved beregning av overføring av ubrukte driftsbevilgninger i medhold av bevilgningsreglementet § 5 tredje ledd nr. 1. De samlede beløp som kan overføres, kan imidlertid ikke overskride 5 pst. av vedkommende driftsbevilgning. 

6. Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til å omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger under samme kapittel

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11, fjerde ledd nr. 2, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, under samme kapittel.

Omdisponeringen må ikke føre til økte utgifter ved at den binder opp framtidige drifts- og investeringsutgifter.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for adgangen til å omdisponere, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter.

Beløp som er omdisponert fra post 01 Driftsutgifter, kan tas med ved beregningen av overførbart beløp under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. 

[7.1 Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å overskride bevilgninger under post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår under de samme poster som ble overskredet. Forsvarsdepartementet omfattes ikke av fullmakten.

Fullmakten kan benyttes sammen med fullmakten til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter, til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Innsparingen må utgjøre minst en tredjedel av overskridelsen i første påfølgende budsjettår, og minst to tredjedeler samlet ved utløpet av andre budsjettår.

Overskridelsen må gå til dekning av utstyrsanskaffelser eller bygningsmessige arbeider.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for adgangen til å overskride mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter.]

0Erstattet av vedtak 13 jan 2017 nr. 27 (i kraft 1 jan 2017 og gjelder for budsjetterminene 2017–2019).
1Punkt 7 er erstattet av vedtak 13 jan 2017 nr. 27 for budsjetterminene 2017–2019.
 

8. Fullmakt for finansdepartementet til å samtykke i at staten pådras forpliktelser utover budsjettåret

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 femte ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å samtykke i at staten pådras forpliktelser utover budsjettåret for utgifter inntil 2 mill. kroner når saken ikke er av prinsipiell natur. 

9. Fullmakt for Finansdepartementet til å gi utfyllende bestemmelser om føring av statsregnskapet

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 13 sjuende ledd, gis Finansdepartementet fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser om føring av statsregnskapet. 

10. Endringer i reglement 12. desember 2003 nr. 1938 for økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003, endres slik: - - -

II

Følgende kongelige resolusjoner oppheves:

a)Kongelig resolusjon 4. februar 1960 om fullmakt for Finans- og tolldepartementet til å samtykke i mindre bevilgningsoverskridelser.
b)Kongelig resolusjon 4. april 2003 nr. 433 om fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet.

III

Bestemmelsene i I og II gjelder fra 1. januar 2006.