Delegering av myndighet til Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret til å oppheve forskrift i forbindelse med fastsettelse av ny forskrift.

DatoFOR-2005-12-05-1418
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse05.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort13.12.2005
KorttittelDeleg. til Mattilsynet ang. opph. av forskrift

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 

Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret gis herved fullmakt til å oppheve forskrift 21. oktober 2005 nr. 1224 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap samtidig med fastsettelse av ny forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.