Ikrafttredelse av lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet).

DatoFOR-2005-12-09-1428
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-42
Kunngjort13.12.2005
KorttittelIkrafttr. av lov 2005:42 (endr. i vphl.)

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) del III. Fremmet av Finansdepartementet. 

1.Lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) trer i kraft 1. januar 2006.
2.Med departementet menes i lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) lovvedtak del I (følgende nye bestemmelser i verdipapirhandelloven: § 5-4 nr. 3 og nr. 8, § 5-5 nr. 4 og nr. 11, § 5-8 annet ledd, femte ledd og sjette ledd annet punktum, § 5-11 tredje ledd, § 5-12 annet ledd, § 5-13 første ledd tredje punktum og annet ledd, § 5-14 første ledd tredje punktum og tredje ledd, § 5-19 sjette ledd, § 5-21 første ledd annet punktum, § 14-1 fjerde ledd) Finansdepartementet.
3.Med departementet menes i lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) lovvedtak del III tredje ledd Finansdepartementet.