Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 2006.

DatoFOR-2005-12-16-1479
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1909-03-23
Kunngjort16.12.2005
KorttittelOmorg. av departementsstrukturen fra 1. januar 2006

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Opprettelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kunnskapsdepartementet (KD).
2.Nedleggelse av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.
3.Styringen av de nye departementene overtas av:

- - -

4.Utnevning av departementsråder i de nye departementene:

- - -

5.Overføring av Seksjon for alkohol og narkotika til Helse- og omsorgsdepartementet.
6.Overføring av ansvaret for lover til departementene i samsvar med et vedlagt forslag.
7.Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).
8.Delegering til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
9.Endringene trer i kraft 1. januar 2006. 

Vedlegg 1. Oversikt over lover Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) får forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard, § 4
-Lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister
-Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Gjelder i forhold til petroleumsvirksomhet på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Aukra, Tjeldbergodden, Slagentangen, Melkøya og Mongstad
-Lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner
-Lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner
-Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager
-Lov 27. juni 1947 nr. 10 om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard
-Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (statsborgerloven)
-Midlertidig lov 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner
-Lov 6. juli 1951 nr. 4 om Norges Krigsskaderåd
-Lov 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere
-Lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister
-Lov 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse
-Lov 26. november 1954 nr. 3 om stønad ved krigsskade på person
-Lov 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak, § 30
-Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
-Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser
-Lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd
-Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker, § 8, § 8c, § 14, § 17a, § 17b
-Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker; § 9, § 11 og § 12
-Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere
-Lov 9. desember 1966 nr. 2 om endringer i lov av 3. desember 1951 om pensjonstrygd for skogsarbeidere
-Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten
-Lov 21. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946
-Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader, § 12
-Lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
-Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester, § 4
-Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, § 2-10 og § 2-13, annet ledd
-Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie
-Lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering
-Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven), med unntak av kap. 3 (under Kultur- og kirkedepartementet)
-Lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
-Lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon
-Lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott
-Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak, § 20 og § 33
-Lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
-Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester, § 4-5 og kapittel 5
-Lov 29. januar 1993 nr. 27 om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.
-Lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.
-Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Bestemmelser som gjelder sikkerhet, hovedsakelig kapittel IX og X.
-Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), for så vidt gjelder:
-Kapittel 1 Formål og definisjoner m.m.
-Kapittel 2 Medlemskap
-Kapittel 3 Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner, forsørgingstillegg, med unntak av § 3-15 Pensjonsgivende inntekt (under Finansdepartementet)
-Kapittel 4 Dagpenger under arbeidsløshet
-Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester, for så vidt gjelder § 5-24 Stønad til helsetjenester i utlandet (kapitlet for øvrig under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 6 Grunnstønad og hjelpestønad
-Kapittel 7 Stønad ved gravferd
-Kapittel 8 Sykepenger
-Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom
-Kapittel 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering
-Kapittel 11 Ytelser under yrkesrettet attføring
-Kapittel 12 Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
-Kapittel 13 Yrkesskadedekning
-Kapittel 15 Stønad til enslig mor eller far
-Kapittel 16 Ytelser til tidligere familiepleier
-Kapittel 17 Ytelser til gjenlevende ektefelle
-Kapittel 18 Barnepensjon
-Kapittel 19 Alderspensjon
-Kapittel 20 Administrative organer
-Kapittel 21 Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m.
-Kapittel 22 Utbetaling, med unntak av § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, § 22-4 Disponering av ytelser til langtidspasienter i helseinstitusjon og § 22-5 Felles trivselsordninger for langtidspasienter (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 23 Finansiering, med unntak av § 23-2 Arbeidsgiveravgift, § 23-3 Trygdeavgift, § 23-5 Produktavgift ved fiske m.m., § 23-9 Tilskott fra kommunene og fylkeskommunene, § 23-10 Tilskott fra staten og § 23-11 Folketrygdens midler - folketrygdfondet (under Finansdepartementet)
-Kapittel 24 Saksbehandling i avgiftssaker m.m., for så vidt gjelder § 24-2 Trygdeetatens oppgaver (kapitlet forøvrig under Finansdepartementet)
-Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser, med unntak av § 25-6 Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og § 25-7 Utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (under Helse- og omsorgsdepartementet)
-Kapittel 26 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
-Lov 28. februar 1997 nr. 20 om endringer i lov om folketrygd (folketrygdloven)
-Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper; § 6-4, § 6-5, § 6-35
-Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper; § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37
-Lov 30. mars 2001 nr. 10 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)
-Lov 21. desember 2001 nr. 118 om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
-Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Gjelder i forhold til petroleumsvirksomhet på landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Aukra, Tjeldbergodden, Slagentangen, Melkøya og Mongstad
-Lov 20. desember 2002 nr. 90 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet)
-Lov 20. desember 2002 nr. 111 om endringer i folketrygdloven og trygderettsloven
-Lov 20. juni 2003 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad)
-Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
-Lov 19. desember 2003 nr. 117 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
-Lov 19. desember 2003 nr. 135 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
-Lov 18. juni 2004 nr. 41 om endringer i folketrygdloven (nye regler om sykmelding)
-Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)
-Lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv.
-Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Norge
-Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 57 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.)
-Lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m.
-Lov 17. juni 2005 nr. 61 om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat
-Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
-Midlertidig lov 17. juni 2005 nr. 95 om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge
-Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) kap. 1, 2 og 3 samt § 49.

Vedlegg 2. Oversikt over lover Barne- og likestillingsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) får forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.
-Lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudevigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Norge
-Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår
-Lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister
-Lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner
-Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene
-Lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud
-Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
-Lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer
-Lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon
-Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap
-Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., kap. 9 Saksbehandlingen i tvangssaker
-Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
-Lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivilling og tvungen gjeldsordning for privatpersoner
-Lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap
-Lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser
-Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kap. 14 Ytelser ved fødsel og adopsjon
-Lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig
-Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer
-Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre
-Lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
-Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd
-Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Vedlegg 3. Oversikt over lover Kunnskapsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for 

Kunnskapsdepartementet (KD) får forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)
-Lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen - opphevd
-Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
-Lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)
-Lov 26. november 2004 nr. 74 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar
-Lov 17. desember 1971 nr. 106 om kristendomsundervisning ved vidaregåande skole, høgskole og universitet
-Lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader
-Lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning
-Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
-Lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring
-Lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter
-Lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)
-Lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte.

Vedlegg 4. Overføring av forvaltningsansvaret for lover til Helse- og omsorgsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet får overført fra Arbeids- og sosialdepartementet forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirking og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard.
-Lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet
-Lov 16. juli 1936 nr. 2 om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel
-Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.