Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeloven § 53 nr. 6.

DatoFOR-2005-12-16-1519
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§53
Kunngjort20.12.2005
KorttittelDelegering til JD etter straffeloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 53 nr. 6. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter straffeloven § 53 nr. 6 til i prøveperioden å endre forskrift 16. desember 2005 nr. 1518 om prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll og gi utfyllende bestemmelser om domfeltes samtykke, innholdet og gjennomføringen av narkotikaprogrammet, teamet, senteret, evalueringen og behandlingen av personopplysninger, delegeres til Justis- og politidepartementet.