Delvis ikraftsetjing av lov 21. desember 2005 nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.) og delvis ikraftsetjing av lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).

DatoFOR-2005-12-21-1580
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006, Kongen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-131, LOV-2005-05-20-28-§411
Kunngjort21.12.2005
KorttittelDelvis ikrafts. av lov 2005:131 og lov 2005:28

Fastsett ved kgl.res. 21. desember 2005 med heimel i lov 21. desember 2005 nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.) del IX og lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 101. Fremja av Justis- og politidepartementet. 

Lovvedtaket del II-VI og VIII trer i kraft 1. januar 2006. Det same gjeld lovvedtaket del I, med unntak for opphevinga av lausgjengarlova § 11.

Lovvedtaket del VII § 102 nr. 1 trer i kraft 1. januar 2006. Lovvedtaket del VII for øvrig trer i kraft samtidig som lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) første del.

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 102 nr. 1-3 og 7 trer i kraft 1. januar 2006.