Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og SIS-forskriften.

DatoFOR-2005-12-21-1765
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-16-66-§19, FOR-2000-12-21-1365-§1-5, FOR-2000-12-21-1365-§3-5
Kunngjort10.01.2006
KorttittelDeleg. til Pod, SIS-lov og SIS-forskrift

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) § 19 og forskrift 21. desember 2000 nr. 1365 til lov om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften) § 1-5 siste ledd og § 3-5 annet ledd. 

Med virkning fra 1. januar 2006 delegeres myndighet i saker som gjelder klager over vedtak truffet i medhold av § 15 til § 17, jf. § 19 i henhold til lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) fra Justis- og politidepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justis- og politidepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet.

Delegeringen omfatter videre klagesaker som nevnt i § 1-5 siste ledd og § 3-5 annet ledd i forskrift 21. desember 2000 nr. 1365 til lov om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften).