Delegering av myndighet til Mattilsynet etter kosmetikklova.

DatoFOR-2005-12-29-1770
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 1
Ikrafttredelse29.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-126-§5, LOV-2005-12-21-126-§7, LOV-2005-12-21-126-§8, LOV-2005-12-21-126-§9, LOV-2005-12-21-126-§11, LOV-2005-12-21-126-§12, LOV-2005-12-21-126-§13, LOV-2005-12-21-126-§14, LOV-2005-12-21-126-§15, LOV-2005-12-21-126-§16, LOV-2005-12-21-126-§19
Kunngjort10.01.2006
KorttittelDeleg. til Mattilsynet etter kosmetikklova

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. desember 2005 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) § 5 andre ledd, § 7 andre og tredje ledd, § 8, § 9, § 11 andre ledd, § 12, § 13 tredje ledd, § 14 tredje og fjerde ledd, § 15, § 16 sjette ledd og § 19. 

1. Innledning og bakgrunn

Lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) er en fullmaktslov som trekker opp rammebetingelser og hovedprinsipper for blant annet tilsyn med virksomheter som omsetter slike produkter. Myndigheten til å gi forskrifter etter kosmetikklova er i hovedsak lagt til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette skrivet omhandler delegering av forskriftskompetanse fra departementet til Mattilsynet. 

2. Delegering av myndighet som tilsynsorgan etter kosmetikklova

Med hjemmel i lovens § 16 sjette ledd bestemmer Helse- og omsorgsdepartementet at Mattilsynet skal være tilsynsorgan etter loven.

Departementet presiserer at kompetanse til å treffe «vedtak» etter § 16 første ledd både skal omfatte kompetanse til å fatte enkeltvedtak og til å fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd b) og c). Om et vedtak fattes i form av enkeltvedtak eller forskrift, vil avhenge av hvem vedtaket retter seg mot.

Vedtakskompetansen etter § 16 første ledd er begrenset ved at vedtakene må være «nødvendige». I vurderingen av om et vedtak er nødvendig, skal Mattilsynet bl.a. legge vekt på det ulovfestede forvaltningsrettslige proporsjonalitetsprinsipp. 

3. Delegering av annen forskriftskompetanse etter kosmetikklova

Helse- og omsorgsdepartementets kompetanse etter følgende bestemmelser:

§ 5 andre ledd, § 7 andre og tredje ledd, § 8, § 9, § 11 andre ledd, § 12, § 13 tredje ledd, § 14 tredje og fjerde ledd, § 15 og § 19 delegeres til det sentrale Mattilsynet med følgende begrensninger:

Ved forberedelse av forskrifter som

-fastsetter særnorske bestemmelser, eller
-skal ivareta nasjonal tilpasning til EØS-rettsakter,

skal forskriftsutkast og opplegg for høring nasjonalt og internasjonalt klareres av Helse- og omsorgsdepartementet. Oppsummering av høring og forslag til endelig forskrift skal forelegges for departementet. Med særnorske bestemmelser forstås her bestemmelser som ikke har bakgrunn i EØS-avtalen. Med nasjonal tilpasning forstås her norsk tilpasning til EØS-regelverk, der tilpasningen har hjemmel i EØS-rettsakt eller vedtak fattet av EØS-komiteen.

Departementet kan til enhver tid i regelverksprosessen vurdere alle elementer og instruere om nødvendige endringer eller overta videre behandling.

Ved fastsettelse av forskrifter etter delegert myndighet skal Mattilsynet gi Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om fastsettelsesdato.

Myndighet som er delegert til Mattilsynet i dette vedtaket omfatter også tilsvarende myndighet i forskrifter gitt med hjemmel i de aktuelle bestemmelser.