Utvidet delegering av forskriftskompetanse til Mattilsynet etter matloven § 19 tredje ledd - Om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa.

DatoFOR-2006-04-07-444
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 5
Ikrafttredelse07.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort28.04.2006
KorttittelDeleg. av forskriftskompetanse etter matloven

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. april 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 

Landbruks- og matdepartementets delegerte myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, tredje ledd, er delvis videre delegert til Mattilsynet under de forutsetninger som følger av delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.

Risikoen for utbrudd av høypatogen aviær influensa er høy. I tilfelle utbrudd av aviær influensa, i bekjempelses- og forebyggingsøyemed vil det kunne være ekstra behov for smidighet og hurtighet i saksbehandlingen ved fastsettelse av nye forskrifter. I en slik situasjonen er det behov for en særskilt og utvidet delegasjon av departementets forskriftskompetanse.

For å oppnå effektiv forebygging og bekjempelse av høypatogen aviær influensa, delegeres derfor inntil videre Landbruks- og matdepartementets vedtaksmyndighet i henhold til matlovens § 19 tredje ledd til Mattilsynets hovedkontor.

Den utvidete vedtakskompetansen er begrenset til å gjelde forskrifter for å forebygge eller bekjempe høypatogen aviær influensa, og hvor det av tidsnød ikke er praktisk å forelegge utkast for departementet på vanlig måte.

Departementet skal informeres om kommende forskriftsvedtak så snart Mattilsynet har bestemt at de skal gjennomføres. Dersom forskriftsutkast skal høres, skal departementet informeres før høring.