Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet til å fastsette forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

DatoFOR-2006-04-26-457
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 6
Ikrafttredelse26.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§3-2, LOV-2005-06-17-62-§4-1, LOV-2005-06-17-62-§4-4
Kunngjort03.05.2006
KorttittelDelegering til Arbeidstilsynet om støy

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 26. april 2006 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1 tredje ledd, § 3-2 fjerde ledd, § 4-1 femte ledd og § 4-4 femte ledd. 

Direktoratet for arbeidstilsynet delegeres myndighet til å fastsette forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.