Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter jordskifteloven.

DatoFOR-2006-05-12-530
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 7
Ikrafttredelse12.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1979-12-21-77, LOV-2006-05-12-15
Kunngjort23.05.2006
KorttittelDeleg. til LMD etter jordskifteloven

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 2006 med hjemmel i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven), jf. lov 12. mai 2006 nr. 15 om endringer i jordskifteloven mv. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Den myndighet som etter lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet kan delegere myndighet videre til Domstoladministrasjonen.