Delegering av myndighet til Mattilsynet til å fastsette forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

DatoFOR-2006-05-16-555
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse16.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, LOV-1974-12-20-73-§30
Kunngjort31.05.2006
KorttittelDeleg. til Mattilsynet - fugleinfluensa

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. mai 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30. 

Departementet delegerer til Mattilsynet myndighet til å fastsette de deler av forskrift om endring i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap som ikke måtte falle inn under Mattilsynets forskriftskompetanse i matlovens § 23 tredje ledd, slik at hele forskriften blir fastsatt av Mattilsynet.