Delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet etter barnelova § 85 andre ledd.

DatoFOR-2006-05-31-615
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-2004-11-11-1696
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§85, FOR-1985-04-12-842
Kunngjort16.06.2006
KorttittelDeleg. av myndighet til NAV etter barnelova

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 31. mai 2006 med hjemmel i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 12. april 1985 nr. 842. 

Barne- og likestillingsdepartementets myndighet etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd, jf. kgl.res. 12. april 1985 nr. 842, til å anerkjenne utenlandske farskapsavgjørelser i enkelttilfeller delegeres til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Barne- og likestillingsdepartementet er klageinstans.

Vedtaket her trer i kraft 1. juli 2006. Fra samme tid oppheves vedtak 11. november 2004 nr. 1696 om delegering av myndighet til Rikstrygdeverket etter barnelova § 85 andre ledd.