Delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet etter straffeloven § 79 fjerde ledd første punktum.

DatoFOR-2006-05-31-616
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-09-04-1026
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort16.06.2006
KorttittelDeleg. av myndighet til NAV etter straffeloven

Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 31. mai 2006 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd første punktum. 

Barne- og likestillingsdepartementets myndighet etter Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd første punktum til å begjære påtale delegeres herved til Arbeids- og velferdsdirektoratet for så vidt gjelder verdier eller interesser som Arbeids- og velferdsetaten forvalter eller fører tilsyn med.

Vedtaket her trer i kraft 1. juli 2006 og gjelder for påtale av straffbare handlinger, uavhengig av når de straffbare handlinger har funnet sted. Fra samme tidspunkt oppheves vedtak 4. september 2001 nr. 1026 om delegering av myndighet til Rikstrygdeverket etter straffeloven § 79 fjerde ledd første punktum.