Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet til å gi overgangsbestemmelser for gjennomføring av lov 16. juni 2006 nr. 33 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (tjenestetidsreduksjon og våpenfrihetsprinsippet).

DatoFOR-2006-06-16-628
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse16.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-16-33, LOV-1965-03-19-3
Kunngjort16.06.2006
KorttittelDeleg. til JD, militærtjenestefritak

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 2006 med hjemmel i lov 16. juni 2006 nr. 33 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (tjenestetidsreduksjon og våpenfrihetsprinsippet) del II annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 16. juni 2006 nr. 33 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (tjenestetidsreduksjon og våpenfrihetsprinsippet) del II til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Justis- og politidepartementet.